Verksamheten

Förskolan Änglagård håller till i Brunnsbo på Hisingen, i ett äldre charmigt hus från 1923. Förskolan har drivits i huset sedan 1999.

I vår utemiljö har vi  en gård som är delad i två, men vi nyttjar även vårt närområdet som består av en större äng och en mindre skog. I närheten av förskolan finns även ett flertal lekplatser samt tillgång till kollektivtrafik.

Verksamheten består av barn i åldrarna 1-6 år som tillsammans bildar en mindre grupp på 17 barn. På förskolan arbetar fyra pedagoger som tillsammans med barnen utforskar lärandet utifrån förskolans läroplan.

Förskolans öppettider är i nuläget 7-17, under dessa tider skapar vi flertal lärtillfällen för barnen. Förskolan arbetar dagligen med förskolans styrdokument så som: skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för att lyckas på förskolan. För att uppnå vårt mål arbetar vi ständigt med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Hos oss är tryggheten viktig, att barnen känner sig trygga med varandra, med personalen men framför allt i sig själva. Vi arbetar med att möta alla barns olika behov, att skapa förutsättningar att lyckas för varje enskild individ.

Förskolan arbetar ständigt med förbättring, vi sätter varje läsår upp verksamhetsmål som vi väljer att fokusera lite extra på. Dessa verksamhetsmål är delar av utbildningen som vi vill utveckla vidare i verksamheten.

Följ oss gärna på Facebook  eller Instagram

Barnen

Verksamheten strävar efter att möta varje enskilt barns behov. För att kunna ge barnen en utbildning som är anpassad efter deras behov och mognad, så har vi valt att dela in barnen i mindre grupper. Under tre dagar i veckan är äldre och yngre barn uppdelade i temagrupper på förmiddagarna, När vi arbetar i mindre grupper får barnen större möjlighet att höras och synas i deras lärprocesser.

Temagrupperna utgår ifrån barnens intressen, varje terminsstart observerar vi barnens lekar, samtal m.m för att kunna skapa ett tematiskt tema som är anpassat efter barnens intressen samt behov. För oss är det viktigt att barnen får känna delaktighet och inflytande över sin vardag på förskolan, därför har vi förutom våra observationer reflektioner stunder tillsammans med barnen där de lyfter upp deras tankar. 

Personal

Förskolan arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för personalen. Vi anser att det är av stor vikt att personalen får till sig ny kunskap för att kunna erbjuda barnen det bästa under deras tid på förskolan. Under måndagarna har personalen gemensam planering där verksamheten ständigt ses över, detta sker genom reflektioner, utbildningar, kollegialt lärande m.m. Förskolan har även fyra studiedagar per år där personalen planerar samt utvärderar förskolans kvalitet.

På förskolan arbetar fyra pedagoger med olika utbildningar, vi har i nuläget förskollärare och barnskötare på förskolan. Vi pedagoger strävar alltid efter att arbeta nära barnen där vi utforskar och upptäcker olika lärsituationer tillsammans. 

Vid frånvarande personal har vi en egna vikarier som vi tar in i verksamheten. Alla våra vikarier är timanställda hos oss då vi lägger stor vikt vid att få in personer som våra barn känner igen och som de har skapat band med. 

På förskolan har vi även en kokerska som tillagar all mat på förskolan. Vi försöker i möjligaste mån att köpa in ekologisk mat till våra barn.

Föräldrar

Många frågar sig hur stort engagemang och hur mycket tid som behövs läggas ner för att vara medlem i ett kooperativ.  Vi ser inte detta som ett måste utan mer som en möjlighet som förälder att kunna vara med och påverka sitt barns förskolevistelse. Vi har en stor gemenskap i kooperativet och strävar efter att alla ska känna en familjär känsla.

Personalen har det pedagogiska ansvaret för förskolan men vi föräldrar har möjligheten att påverka och vara med i olika beslut som tas. Det kan till exempel handla om beslut som vad vi ska lägga pengar på. 

Vi har en stor insyn i verksamheten och ett nära samarbete med personalen som arbetar på förskolan. Vi föräldrar samt personal strävar gemensamt mot att ge våra barn det de bästa förutsättningarna under deras vistelse på förskolan.

Som förälder och medlem i ett kooperativ är man med i och aktivt deltar i någon av våra olika grupper:

Städgruppen:  Beskrivning av grupp

Fixargruppen:Beskrivning av grupp

Styrelsen: Beskrivning av grupp

It-gruppen: Beskrivning av grupp

Allt det som vi gör som föräldrar på förskolan gynnas våra barn av. Tillsammans ställer vi upp och tar vårt ansvar för att kunna erbjuda våra barn en verksamhet av hög kvalitet.

Förutom ovan nämnda grupper har vi även:

Fixardagar: En gång under höst- samt vårterminen anordnar vi föräldrar en fixardag, vi samlas då gemensamt och utför olika uppgifter för förskolan och verksamheten. Detta för att kunna bibehålla säkerheten samt god miljö på förskolan men även att kunna skapa nya utmaningar för våra barn. Det kan vara allt från att se över befintliga brandvarnare, städa men även att kanske bygga ihop något åt våra barn.

Planerings jour: Varje måndag från 15.20 tills sista barnet har gått så har två föräldrar jour på förskolan. Under denna tid är det föräldrarna som är tillsammans med barnen ute på gården och leker. Under denna tiden är personalen inne på förskolan och har en gemensam planering för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Under denna tid har vi som föräldrar möjlighet att lära känna våra barns kompisar och se hur barnen har det på förskolan. 

Varför Änglagård

Vi är en förskola där alla barnen blir sedda och hörda, där vi läser av barngruppen för att skapa de bästa förutsättningarna för de att utvecklas. En förskola där all personal arbetar med alla barn och där alla föräldrar känner varandra. Vi är en mindre förskola med familjär känsla, där personal och föräldrar arbetar gemensamt mot målet att alla barn ska få ut så mycket som möjligt av deras tid på förskolan.

En förskola där personalen arbetar med det lustfyllda lärandet genom massa bus och lek.

En förskola där föräldrar har en god insyn i verksamheten och möjligheten att påverka förskolans prioriteringar som exempelvis investeringar.

Vi är ingen vinstdrivande förskola, de pengar vi har lägger vi på vår verksamhet. Detta för att kunna skapa möjligheter för våra barn att utvecklas ännu mera.

Senaste blogginlägget:

 Kontaktuppgifter

Frågor kring köplats:

Vid frågor kring köplats är ni välkomna att skicka ett meddelande till: info@forskolananglagard.se

Frågor kring verksamheten:

Vid frågor kring verksamheten är ni välkomna att skicka ett meddelande till vår rektor:

Veronica.johansson@forskolananglagard.se 

Adress: 

Författaregatan 3, 422 41 Hisings Backa

Nummer: 0706 063700